Obowiazki pracodawcy badania lekarskie

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z łatwością spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady robienia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie wykonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania zaczynaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę rośnięcia i zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w powierzchni zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w form, gdy dojdzie do zagrożenia.