Mediacja jako alternatywa dla sądu

Praktyka mediatora Krzysztofa Podziewskiego
Dowiedz się więcej

Postępowanie sądowe i postępowanie mediacyjne służą do tego samego celu, ale przebiegają w zupełnie inny sposób. Postępowanie mediacyjne ma charakter prywatny i poufny. Chodzi w nim o przełamanie impasu i znalezienie rozwiązania sporu. Mediator odpłatnie organizuje i przeprowadza postępowanie mediacyjne. Podpisaną przez strony ugodę mediator składa w sądzie. Istnieje możliwość szybkiego nadania ugodzie mediacyjnej sądowej klauzuli wykonalności.

Przykład nr 1: Spór o zapłatę.


Wierzyciel i dłużnik mogą zlecić przeprowadzenie mediacji zanim spór trafi do sądu. W tego rodzaju sprawie skierowanie do mediacji z sali sądowej nie jest możliwe.

Na co może liczyć dłużnik zgadzając się/proponując udział w mediacji?

1.

Może liczyć na dostosowanie terminów i sposobu spłaty długu do swoich aktualnych możliwości. Dzięki temu będzie mógł podołać zobowiązaniu.

2.

Może odsunąć od siebie niebezpieczeństwo egzekucji komorniczej i poniesienia w związku z tym dodatkowych wydatków.

Na co może liczyć wierzyciel zgadzając się/proponując udział w mediacji?

1.

Może liczyć na zwiększenie swoich szans na odzyskanie długu.

2.

Również w ten sposób może potwierdzić istnienie długu.


Przykład nr 2: Spór o alimenty.


To, że sąd zasądzi alimenty jest pewne. Skoro tak, to równie dobrze można potwierdzić wysokość świadczenia, termin i sposób przekazania pieniędzy za pomocą ugody mediacyjnej.

Na co może liczyć osoba zobowiązana do płacenia alimentów?

1.

Zapłaci za mediację dużo taniej niż w sądzie.

2.

Uniknie upokarzającego tłumaczenia ile zarabia.

Na co może liczyć osoba domagająca się
alimentów?

1.

Nie musi pisać pozwu.

2.

Dostanie potwierdzenie istnienia zobowiązania, któremu - w razie potrzeby - sąd nada klauzulę wykonalności.

Do mediacji nadaje się większoć sporów.

Prowadzę postępowania mediacyjne na zlecenie stron w sporach o charakterze cywilnoprawnym.
Można się ze mną skontaktować pisząc na adres e-mail: kpodziewski[at]simplusnet.pl
Mediacja może odbyć się w sposób tradycyjny, albo za pośrednictwem komunikatora Skype.

Więcej informacji w zakładce

Mediacja

Mgr Krzysztof Podziewski – mediator

Mediacja


Mediator

Krzysztof Podziewski lat 50+, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz studiów podyplomowych z mediacji cywilnej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Miejsce zamieszkania: Suwałki

Zawód Mediator

Pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów – PKWiU 74.11.13-00.00 „Usługi arbitrażowe i pojednawcze”.

Usługi mediatora

Jest to wolny zawód ujęty w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie kwalifikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw Nr 265 poz. 2644) w grupie Specjaliści do spraw społecznych pod nr 244504.

Czas trwania postępowania mediacyjnego

Terminy posiedzeń mediator ustala w porozumieniu ze stronami sporu. Samo postępowanie w prostym sporze może zakończyć się już po pół godzinie.

Wynagrodzenie mediatora wykonującego mediację na zlecenie stron sporu

Ma charakter umowny. Jego wysokość nie przekracza połowy wpisu sądowego.

Przepisy związane

Art. 917. kodeksu cywilnego: Spory powstałe na tle istniejących umów lub stosunków o charakterze cywilnoprawnym, można rozwiązać bez udziału sądu (ugoda).

Art. 10. kodeksu postępowania cywilnego zezwala na zawarcie ugody przed mediatorem.

Art. 183/1 par. 2. kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy o mediację, zaś par. 4. stwierdza, że mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania (sądowego).

Art. 183/3. kodeksu postępowania cywilnego nakazuje mediatorowi zachować bezstronność w toku mediacji.

Art. 777. par. 1 pkt 2/1. kodeksu postępowania cywilnego: Ugoda zawarta przed mediatorem jest tytułem egzekucyjnym.

Art. 183/14. par. 2. kodeksu postępowania cywilnego: Ugoda może być podstawą prowadzenia egzekucji, po zatwierdzeniu przez sąd w drodze nadania jej klauzuli wykonalności.

Kontakt


Pozostańmy w kontakcie

Można się ze mną skontaktować pisząc na adres e-mail. Mediacja może odbyć się w sposób tradycyjny, albo za pośrednictwem komunikatora Skype.

Szczegóły kontaktu


kpodziewski[at]simplusnet.pl
603 310 877
kpodziewski[at]simplusnet.pl